Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Colhuacano Consulting Kft (székhely:1131 Budapest Béke út 81, adószám: 23860283-1-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Colhuacano Consulting Kft

A szolgáltató székhelye: 1131 Budapest Béke út 81.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

Cégjegyzékszáma: 0109981740

Adószáma:23860283-1-41

Telefonszámai: + 36 70 414 0806

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: Interware Kft

Székhely:2191 Bag, Petőfi tér 14.

Adószám:23885152-2-13.

Bankszámlaszám:11742049-20041566-00000000

Mobil.: 06 20 559 1243

Fax.: 06 1 700 2675

Web: www.interwarekft.hu

E-mail: kapcsolat@interwarekft.hu

1.Alapvető rendelkezések

1.1. Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel jelen ÁSZF-ben rögzített egészségügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi feltételnek, rendelkezik érvényes és hatályos működési engedéllyel. A Szolgáltató nevében és részéről nyújtott személyek, valamint a Személyes közreműködők szerepelnek az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásában, rendelkezik a szolgáltatás nyújtására vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel.

1.2. A Felek Szolgáltatási szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános és különös szabályai, az egészségügyi törvény rendelkezései, az egyéb jogszabályok, a szakmai irányelvek irányadók. Ezek hiányában a módszertani útmutatóban közzétett szabályok, szakmai irányelvek alkalmazandók, módszertani útmutatók hiányában pedig a széles körben elfogadott szakirodalomban is közzétett szakmai követelmények töltik ki tartalommal a létrejött jogviszonyt.

1.3. Az ellátás folyamata:

Hétfő – Péntek: 15.30-19.00

1.4. Rendelkezésre állás.

Telefon: +36 70 414 08 06

info@endokrinrendeles.com

2. A páciens jogai:

2.1 A Pácienst megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében a Páciens szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A Páciens döntése nem érinti azonban a Páciens díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg a megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

2.2. A cselekvőképes Pácienst megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 • 120 percet meghaladó vizit esetén minden további, megkezdett 30 perc
 • Kontroll (60 perc):
 • Has/kismedencei ultrahang: (60-90 perc)
 • Emlő ultrahang
 • Here ultrahang
 • Fókuszált szív ultrahang
 • Ízületi ultrahang
 • Ízületi ultrahang + ízületi szúrás
 • Hyalgán adása ízületi szúrás esetén
 • Aspirációs citológia
 • Aspirációs citológia
 • Aspirációs citológia sürgősségi felár
 • Gyulladáscsökkentő injekció beadása
 • MAC – 96%-os PEI sclerotizáció
 • MAC – 96%-os PEI sclerotizáció
 • Cysta leszívás:
 • Receptírás
 • Diabetológiai szakrendelés I. megjelenés
 • Diabetológiai kontroll
 • Pajzsmirigy betegség esetén a két szakrendelés egy időben kontrolljának díja

4. Kapcsolattartási jog:

4.1. A Páciens az Eütv. által biztosított kapcsolattartási jogát a Szolgáltatónál meglévő feltételektől függően, betegtársai jogainak a tiszteletben tartásával, és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.

4.2. A Páciens megtilthatja, hogy az ellátás, a (gyógy)kezelésének a tényét, vagy az ellátásával, (gyógy)kezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják.

5. A szolgáltatások ellenértéke, fizetési feltételek

5.1. Páciens tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást (vizsgálat, beavatkozás, érzéstelenítés), mint nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást végzi, így az egészségügyi- és a kényelmi szolgáltatásért Szolgáltató részére díjat tartozik fizetni. Páciens az egészségügyi szolgáltatások és a szolgáltatási csomagok mindenkori szolgáltatási díjait megtalálja a Szolgáltató honlapján (https://www.endokrinrendeles.com/tevekenysegunk/#arak), továbbá a Szolgáltató a recepcióján személyesen és/vagy telefonon, valamint e-mail útján tájékoztatást biztosít Páciens részére a mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjakról.

5.2 A Szolgáltató az ár változtatás jogát fenntartja.

5.3. A szolgáltatás díját számla ellenében legkésőbb az egészségügyi szolgáltatás nyújtását követően haladéktalanul meg kell fizetnie a Szolgáltató részére.

5.4. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatásokat ÁFA mentesen számlázza ki a Páciens részére és ennek megfelelően tünteti föl a díjakat a honlapján szereplő ár táblázatában is.

6. Adatkezelési szabályok

6.1. A Páciens a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, az egyedi Szolgáltatási szerződésben feltüntetni legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

6.2 A Szolgáltató elkötelezett a Páciens adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt. A Szolgáltató a honlapján közzéteszi az Adatvédelmi Szabályzatát. Az Adatvédelmi Nyilatkozat elérhető: https://www.endokrinrendeles.com/adatvedelmi-iranyelvek/

6.3. A Szolgáltató a Páciens előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) valamint a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

7. Vizsgálati eredmények

7.1. A Páciens tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, a Pácienssel összefüggésbe hozható egészségügyi információk telefonon történő közlésére nincs lehetőség.

7.2 Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az egészségügyi vizsgálati eredményeket, információkat a kezelőorvosnak továbbítja, aki jogosult a Páciens irányába azok tartalmáról felvilágosítást adni.

8. Panaszkezelés

8.1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében A Magánrendelő munkatársa érhető el. Telefonon: +36 70 414 0806 valamint e-mail: info@endokrinrendeles.com

8.2  Panaszt csak írásban fogad el a Szolgáltató. Szóbeli panasz esetén írásbeli dokumentálásáról haladéktalanul gondoskodni kell.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a területileg illetékes Bíróság/Törvényszék illetékességét.

9.2Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2019. augusztus 13.